HIDAQUA

Gestió sostenible de l’aigua en indústries exigents

Abstract

L’objectiu principal del projecte LIFE HIDAQUA és demostrar un enfocament de gestió sostenible de l’aigua en les indústries amb alta demanda d’aigua, com la indústria automotriu de la UE, en disminuir l’emissió de contaminants de la indústria (preservant així la qualitat dels cossos d’aigua naturals) i explotació de fonts d’aigua alternatives (preservant així la quantitat de recursos naturals d’aigua potable).

Objectius especials:

  • Sistema innovador de subministrament d’aigua integrat per al reciclatge d’aigües residuals (EDR, membranes de RO reciclades)
  • Sistemes de descàrrega zero de líquids (ZLD) i zero deixalles (ZW)
  • Eina de presa de decisions per a les solucions alternatives òptimes de gestió de l’aigua
  • Pla de viabilitat per a transferir l’enfocament de millors pràctiques en tota la UE
  • Establiment d’un Centre d’Innovació de l’Aigua

Data

LIFE-HIDAQUA està cofinançat per la Unió Europea sota l’Instrument Financer LIFE + dins de la destral Política i Governança Ambiental i sota l’Acord de Subvenció núm. LIFE18 ENV / SI / 000673.