URWASTECH

Tractament innovador de residus urbans: un enfocament sostenible utilitzant tecnologies hidrodinàmiques i biològiques

Abstract

L’objectiu general del projecte URWASTECH és dissenyar, construir i demostrar una tecnologia innovadora i sostenible basada en un nou enfocament per als residus sòlids urbans (USW), mentre es tracten les aigües residuals urbanes. El projecte té com a objectiu integrar en una planta piloto el que avui dia es considera com dos sistemes independents de gestió de residus en un procés únic.

La recol·lecció selectiva de USW ja està establerta en diversos països que manegen la matèria orgànica, el vidre, els plàstics i el paper com a residus separats que tenen els seus propis canals de recuperació i tractament. No obstant això, encara hi ha una gran quantitat de desaprofitament en repòs (fracció de repòs) que no s’ha resolt originalment i que ha de gestionar-se a nivell mundial. Un volum important d’aquest residu sòlid es gestiona mitjançant l’eliminació d’abocadors i la incineració que conté un alt percentatge de matèria orgànica que no es valora. No obstant això, també hi ha instal·lacions de tractament de residus que realitzen diversos tipus de processos mecànics i biològics per a recuperar, reutilitzar i valorar la major quantitat de residus possible abans de rebutjar-ho en abocadors o incineració. Espanya, i especialment Catalunya, té parcs ecològics per a aquest propòsit. Els valors d’eficiència d’aquestes instal·lacions són importants, però encara hi ha marge de millora. D’altra banda, les aigües residuals urbanes es gestionen actualment en plantes de tractament d’aigües residuals per a aconseguir objectius estrictes de legislació.

En aquest marc, URWASTECH proposa una estratègia innovadora que combina la fracció de descans urbà i la gestió d’aigües residuals per a aconseguir una millora en les taxes de valorització de residus urbans dels sistemes convencionals. Concretament, el projecte se centra en la matèria orgànica provinent d’aquestes instal·lacions. Les aigües residuals urbanes s’utilitzaran com a mitjans solvents per a millorar el tractament de residus sòlids. La tecnologia proposada s’adapta a nivell nacional, europeu i mundial.

L’estratègia prevista utilitza una separació hidromecánica com a pas previ per a un tractament biològic. La unitat hidromecánica estarà composta per diversos equips que barrejaran, dissoldran i separaran el residu sòlid conjuntament amb les aigües residuals per a preparar la dissolució resultant per al tractament biològic. Aquest equip serà intercanviable, la qual cosa significa que, depenent del tipus de residus sòlids i aigües residuals, l’optimització del procés hidromecánico pot personalitzar-se. El tractament biològic es basarà en la digestió anaeròbica per a la valorització de la matèria orgànica en biogàs, seguit d’un tractament biològic de membrana i tecnologia d’aiguamolls per al tractament d’aigües residuals, obtenint:

Més producció i qualitat de biogàs a partir de la digestió anaeròbia.
Aigua depurada llesta per a altres aplicacions i altres fraccions valoritzables (plàstics, metalls i fins i tot residus de biomassa com a possible compost)

Data

URWASTECH està cofinançat per la Comunitat Europea sota l’Instrument Financer LIFE + sota l’Acord de Subvenció núm. LIFE10 ENV / ÉS / 530.